Özel Eğitim

ADI SOYADI:
SINIFI:
NO:
ÖĞRENME STİLİ BELİRLEME TESTİ
Bu ölçek görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyup, size ne derece uygun olduğunu işaretleyiniz.
1 (pek değil) 2 (biraz) 3 (çokça)
1 Sınıf arkadaşlarımla birlikte tartışarak ve onlarla konuşarak öğrenmeyi severim
2 Kendi kendime düşünüp çalışarak öğrenmeyi severim
3 Bütün yanlışlarımı öğretmenimin anlatarak düzeltmesini isterim
4 Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmayı severim
5 Bence iyi bir öğretmen sınıfa hareketli oyunlar getirir
6 Fıkra anlatmaktan hoşlanırım
7 Defterlerimin içlerini genellikle resimlerle süslerim
8 Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim
9 Ellerimi kullanabileceğim birşeyler yapmaktan hoşlanırım
10 Sınıfta çok fazla konuşurum
11 Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler
12 Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler.
13 Boş zamanlarımda okumayı severim
14 Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim
15 Boş zamanlarımda sportif çalışmalar yapmayı severim
16 Çalışırken sık sık durur başka şeyler yaparım
17 Boş zamanlarımda arkadaşlarımla el şakası yapmayı severim
18 Resimli roman okumayı severim
19 Resimli bulmaca çözmeyi severim
20 Sessiz okumayı severim
21 Okunmakta olan bir metnin bir kopyasını takip etmezsem anlayamam
22 Yüksek sesle okumayı severim
23 Masal ve kitap kasetleri dinlemeyi severim
24 Anlatmayı yazmaya tercih ederim
25 Harita, poster ve şemalarla anlatılmak istenenleri çabuk kavrarım
26 Görmediğim şeyi kavrayamam
27 Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim
28 Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim
29 Öğretmenlerim sık sık eşyalara dokunmamam gerektiğini söylerler
30 Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapamayı hep ben yapmak isterim
31 Bir konu bana okunursa kendi okuduğumdan daha iyi anlarım
32 Gördüklerimi iyi hatırlarım
33 Olaylar ve/ya konular şematize edilerek gösterilirse daha iyi anlarım
DEĞERLENDİRME:

GÖRSEL : 2,4,13,18,19,20,21,25,26,32,33
İŞİTSEL : 1,3,8,10,14,22,23,24,28,31
DOKUNSAL : 5,6,7,9,11,12,15,16,17,27,29,30

İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler.

1-   GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.

2-   İŞİTSEL:  işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.

3-   KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler;tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kınestetik gezme, pandomim,vs.yi kapsar.

1.GÖRSEL ÖĞRENİCİLER (GÖRDÜĞÜNE İNANANLAR)

Doğal olduğu yerler

İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.

Problem çözme yolları

Talimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır. Akış kartları kullanır,kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.

Değerlendirme ve test etme ihtiyacı

Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.

En iyi öğrenme yolları

Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir.kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.

Okuma / çalışma özellikleri

Eğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.

Okuldaki güçlükleri

Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez.görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir.sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.

Genel değerlendirme

Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar.çantaları dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar.düz anlatım dediğimiz- okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir.harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

 

2.İŞİTSEL ÖĞRENCİLER (KONUŞAN DİNLEYEN ÖĞRENCİLER)

Doğal olduğu yerler

doğaçlama (spontan ) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.

Problem çözme yolları

Tartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.

Değerlendirme ve test etme ihtiyacı

Yazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister, şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.

En iyi öğrenme yolları

Yüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.

Okuma / çalışma özellikleri

Diyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.

Okuldaki güçlükleri

Görsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.

Genel değerlendirme

Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar.ses ve müziğe duyarlıdır.sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler.genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır.

İlkokul 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçi bir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarını izin verilmelidir.işittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler.bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor yada söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş bilgileri daha iyi hatırlarlar.

 

3.KINESTETİK ÖĞRENCİLER (HAREKET HALİNDE OLANLAR)

Doğal olduğu yerler

Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever,yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma,sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.

Problem çözme yolları

Harekete geçer, daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar, problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır.önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder, deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.

Değerlendirme ve test etme ihtiyacı

Performansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.

En iyi öğrenme yolları

Canlandırma, taklit yaparak , gezerek ve  performansa dayalı öğrenmeyle daha iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.

Okuma / çalışma özellikleri

Eğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.

Okuldaki güçlükleri

Okunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük rahattır. Uzun süre oturamaz, 40 dk. Den daha fazla dikkatini toplayamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar, duyulan görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksın duygularını açıklayamaz, uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.

Genel değerlendirme

Oldukça hareketli olurlar.sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak,tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler.uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar.genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar, bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel, ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir.dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen, şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır.anlatımdan da yararlanamazlar.öğrenebilmeleri için mutlaka elini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir.sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilir. Sözcükleri yada sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması, yada kilden yaratması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez., ikisini hatta üçünü de taşıyabiliriz.bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır.bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre bu durumda klasik kağıt kalem okul sisteminde bu kişiler zorlanırlar.özellikle ağır dokunsal/kınestetik ve ya ağırlıklı işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler bu gruba girmektedirler. dokunsal/kınestetik ağırlıklı  öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler, oysa ki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmende aktif olmak zorundadır. Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar. İşitsel ağırlık lı öğrencileri gözle okumaları sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilkokulda öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma işitseller için bir sorun olabilir. bu konuda işitsel öğrencilere yardımcı olunmalıdır.

Her 3 stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif, öğretmenlerinde rehber olması gerekir. Bunun yapılabilmesi için dersin senaryo benzeri bir etkinlik ile işlenmesi önerilir. Senaryo sözcüğü ile, drama veya tiyatro kastedilmekte, yaşamın benzerinin öğrenme ortamına taşınması vurgulanmaktadır.

Öğrenme stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristlik özelliğidir.öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stilleri öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm toplum tarafından bilinmelidir.

Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı öğrenemediği ve/ ya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

 • Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli ya da yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan  bireylerin,
 • Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,
 • İhtiyaçlarının karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen bireylerin,       
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

 • Çocukların kendilerine özgü özellikleri ve davranışları farklıdır.
 • Çocuklarda, dil ve konuşma gelişimi, motor gelişim, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir.
 • Çocukların zayıf ve güçlü yönleri kendi içinde farklı derecelerde ilerler.
 • Eğitim Programının etkililiğini sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ile erken, sürekli ve işlevsel iletişim kurulmalıdır.

 • Öğrencinin yapabileceklerinin betimlenmesi,
 • Öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerinin belirlenmesi,
 • Öğrencinin gereksinimlerine uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,
 • Öğrenciye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi,
 • Öğrencinin öğrenme sürecinin izlenmesi,
 • Sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur.
 • Anne-baba ile okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun gereksinimleri, sağlanabilecek hizmetler ve karşılaşılacak sorunların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar.
 • Sınıf öğretmeninin öğrencinin BEP’inde yer alan amaçlar doğrultusunda gösterdiği ilerlemeyi belirlemesinde, değerlendirme aracı olarak işlev görmesi,
 • Sınıf öğretmenine günlük ders planı hazırlamada yol gösterici olması.

 • Öğrenciye öğretilecek her türlü bilginin bir tanımı değildir.
 • Tüm öğrencilerin beklentilerini karşılayacak bir eğitim programı değildir.
 • Önceden belirlenmiş bir program değildir.
 • Bir günlük plan değildir.
 • Bireysel çalışma kağıtları değildir.
 • Basamaklandırılmış eğitim değildir.
 • Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.
 • Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.
 • Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim ya da kayıt tablosu değildir.

Amerika Birleşik Devleti’nde 1975 yılında çıkarılan Tüm Engelliler İçin Eğitim Yasası olan PL 94–142 ile BEP süreç olarak devlet kontrolünde uygulanmaya başladı. Bu yasa ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi, Tüm engelli çocuklar ve yetişkinler için  BEP’i hazırlamayı yasal zorunluluk haline getirdi.

1990 yılında PL 94-142’de bazı değişiklikler yapılmış ve bu yasa PL 101- 476 Özürlülerin Eğitim Yasası (IDEA) adını almıştır.

 

Hazırlanan programla öğrenciye “ne öğretileceği” işlevsellikle ilgilidir.

İşlevsel beceriler, bireyin bağımsız yaşaması için kendi ilgi, yetenek ve performansı doğrultusunda gereksinim duyduğu becerilerin tümünü kapsamaktadır.

 • KAPSAMLIDIR. Çünkü,

Her çocuğun eğitim gereksinimlerine uygun olarak düzenlenen öğrenme yaşantılarını içerir,

 • UYGULANABİLİRDİR. Çünkü,

BEP amaçları öğrencinin eğitsel performans düzeyine göre saptanır.

 • BİREYE ÖZELDİR. Çünkü,

BEP’te yer alan amaçlar bireye özgü ölçülebilir, gözlenebilir davranışları içerir,

 • AYRINTILIDIR. Çünkü,

Hem genel hem özel eğitim alanlarında ihtiyaç duyulan ilgili hizmetleri, geçiş hizmetlerini, mesleki, motor, özbakım, günlük yaşam ve iletişim becerilerini de kapsar.

 • ANLAŞILIRDIR. Çünkü,

BEP, hem veliler hem de uzmanların/uygulayıcıların anlayabileceği bir dille yazılır.

 • İŞBİRLİĞİ GEREKTİRİR. Çünkü,

BEP katılan tüm üyeler arasında bir anlaşma sağlar,

BEP’in farklı tanımları yapılabilir;

 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak bir öğretim yılı süresince öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

Otistik birey sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder. (MEB, 2006)

 • Özel öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir. Çocuk normal eğitime devam ederken bireysel ya da grup halinde özel eğitime alınır. Ancak normal eğitiminde de öğretmenin bu çocukların özelliklerine dikkat ederek onlara uygun eğitimi ve desteği vermesi gerekmektedir.

Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte araştırmalarla desteklenen bazı nedenler söylenebilir.

1. Doğum Öncesi Nedenler

 • Annenin yetersiz beslenmesi
 • Annenin alkol ya da ilaç kullanması
 • Annenin geçirdiği kızamıkçık, suçiçeği gibi hastalıklar ve enfeksiyonlar
 • Kan uyuşmazlığı

 • Birçok alanda zeki görünmesine karşın okul başarısı düşüktür.
 • Başarı durumu günden güne hatta saatten saate değişiklik gösterir.
 • Bazı ders/alanlarda başarısı normal hatta normalin üstünde iken, bazı ders/alanlarda düşüktür.
 • Okuması yaşıtları seviyesinin altındadır.
 • Okumayı sevmez.
 • Yaşıtlarından daha yavaş okur.
 • Bazı harflerin seslerini öğrenemez.(Harfin şekli ile sesini birleştiremez.)
 • Sessiz ya da sesli okurken kelimeleri parmağıyla izler.
 • Sınıf düzeyinde bir parça okurken satır, kelime ya da harf atlar ya da tekrar okur.
 • Okurken anlamı bozacak kelimeleri parçadakilerin yerine koyar.(Ne zaman yerine, nerede gibi)

Özel öğrenme güçlüğü, duygusal ve bilişsel zekası normal ya da normal üstü olan herhangi bir nörolojik, fiziksel ve kültürel özrü olmayan bireylerde, okuma yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri ya da birkaçında yetersizliğe yol açan  bir bozukluktur.

Site İçeriklerinde Arama Yap

Akademik Pencere

Bilim İnsanları

İnsanlığa Yön Veren Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Hayatımıza Yön Veren İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Tarihe Yön Veren Osmanlı Padişahları

DEPO'yu Keşfet!

Sponsorlu Bağlantı

Denizli'm Temalı Kısa Film

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Turizm Uygulamaları